Stationsgebied

Hoewel het gebied strikt genomen niet in het centrum ligt, is het wel van groot belang voor het centrum en haar inwoners. We hebben een apart dossier ten behoeve van het verzamelen en presenteren van informatie met betrekking tot de planning op en rond het station. De komende jaren gaat de omgeving van het station behoorlijk op de schop. Inmiddels zijn de eerste tekenen al zichtbaar op het terrein van het oude FNV kantoor (ten zuidwesten van het station). Maar er staat meer te gebeuren want inmiddels is de planontwikkeling van het gebied Snellerpoort in Snel&Polanen (ten zuidoosten van het station) in een ver gevorderd stadium.

PBW is voornemens m.n. de ontwikkelingen rond het station te volgen en waar mogelijk te participeren in de uitwerking van de in het persbericht genoemde visie.

Waarom acht PBW dit zo belangrijk? Het gebied ligt toch buiten haar primaire aandachtsgebied; de binnenstad. Op zich is dat juist maar het station en de binnenstad zijn onlosmakelijk verbonden,  alleen al op basis van historische gronden (het spoor zocht bij de aanleg ervan de (binnen)stad op). En daardoor ontstond er letterlijk een poort naar de rest van het land. En dat is heden ten dag nog steeds zo. Het station functioneert letterlijk als de voordeur van het gebied waar wij wonen.

PBW zal zo veel mogelijk de ontwikkelingen volgen om op die manier de bewoners van de binnenstad op de hoogte te houden wat er speelt. Bewoners kunnen daar ook zelf actief een rol in vervullen door regelmatig een kijkje te nemen op de website van de gemeente (www.gemeentewoerden/projecten) of haar belangrijkste adviseur SVP Architectuur en Stedenbouw uit Amersfoort (www.svp-svp.nl/projecten).

Maar ook het gebied direct rond het station wordt aangepakt. Uit onderstaand persbericht (20 mei 2021) wordt al vast een tipje van de sluier opgelicht. Het gaat dan om de visie die ten grondslag moet liggen voor de toekomstige ontwikkeling van de stationsomgeving.

Het college van B&W heeft onlangs een besluit genomen inzake de stedenbouwkundige visie op de verdere ontwikkeling van het stationsgebied. Dit besluit is inmiddels naar de gemeenteraad gestuurd voor verdere besluitvorming. Deze visie is belangrijk omdat hiermee het ontwikkelingsproces vorm en inhoud krijgt.  Het persbericht van het college staat hier weergegeven:

PERSBERICHT:

“Het Woerdense college heeft dinsdag 13 april de stedenbouwkundige visie voor het Stationsgebied aangeboden aan de gemeenteraad. Het is nu aan de gemeenteraad om hierover een besluit te nemen. De visie is vooral bedoeld als stip op de horizon, waarmee concrete initiatieven en bouwplannen in het gebied kunnen worden gestimuleerd. Zo verandert het Stationsgebied stap voor stap in een levendige entree van de stad met een eigen identiteit. Op de korte termijn kan al de ontwikkeling van het zuidoostelijke deel van start, waaronder het oude Minkema en een voormalige kavel van de FNV.

Belangrijke schakel

Wethouder Arjan Noorthoek (Poort van Woerden): “Het Stationsgebied is een belangrijke schakel tussen Nieuw-Middelland, Snellerpoort en de binnenstad. Een gebied waar enorme kansen liggen! Wil je die kansen ook pakken, dan moet je wel weten welk eindbeeld je voor ogen hebt. Met de visie zoals die er nu ligt, creëren we op termijn een hele aantrekkelijke omgeving om te wonen, te werken en te verblijven. Met prettige verbindingen voor voetgangers en etsers en openbaar vervoer en een hoofdrol voor water en groen. Veel Woerdenaren hebben daarover met ons meegedacht. Ik ben blij met alle input en zie ernaar uit concreet aan de slag te gaan. Niet alles kan nu meteen, maar met deze visie zetten we wel voortdurend een stap in de goede richting.”

Verbrede onderdoorgang

In de stedenbouwkundige visie krijgen voetgangers en etsers de ruimte, voor auto’s is een kleinere rol weggelegd. Het is de ambitie om op termijn de Polanertunnel af te sluiten voor autoverkeer en de onderdoorgang flink te verbreden voor fietsers en voetgangers. Voorwaarde is wel dat er dan elders een goede ontsluiting beschikbaar moet zijn. Aan deze onderdoorgang zou dan één centrale fietsenstalling onder de sporen kunnen worden gemaakt. Daarnaast zou er een voetgangersbrug over de sporen kunnen komen aan de oostzijde van de perrons. Dit zijn grote ingrepen die alleen mogelijk zijn als provincie, Rijk en/of andere partners financieel bijspringen. Ten zuiden van het station verbindt een nieuwe oost-westas voor langzaam verkeer Nieuw-Middelland met Snellerpoort. Voor het autoparkeren wordt gedacht aan parkeergarages, in of onder gebouwen.

Oude Minkema

Als de gemeenteraad instemt met de stedenbouwkundige visie, kan binnenkort al worden gestart met de ontwikkeling van de zuidoostkant van het gebied, waaronder het oude Minkema. Vanwege de ligging, het historische karakter en de monumentale status ziet het college dit pand als een pareltje in het gebied dat een plek in de schijnwerpers verdient. In de visie krijgt het gebouw een prominente ligging aan het nieuwe Stationsplein-Zuid. Welke functie het pand krijgt, is op dit moment nog niet bekend, wel vindt het college dat deze gezichtsbepalend moet zijn. Ook moet het gebouw openbaar toegankelijk zijn, zodat iedereen het kan betreden of ‘gebruiken’. Het gebouw wordt samen met de oostelijk gelegen kavel gezien als één bouwveld. Beide zijn in het bezit van de gemeente.

Langere termijn

Naast de ontwikkelingen op de korte termijn, wil het college ook aan de slag met ambities voor de langere termijn, zoals de verbrede onderdoorgang. Dit vergt nog extra onderzoek, aanvullende financiering en lobby. Er is dan ook samenwerking nodig met andere overheden (Rijk, provincie) en uiteraard met partners als ProRail en NS.

Meer weten?

De stedenbouwkundige visie is te vinden op gemeenteraad.woerden.nl. De gemeenteraad zal de visie naar verwachting behandelen tijdens de politieke avond op 12 mei (onder voorbehoud). Zodra de datum definitief is, leest u dit op gemeenteraad.woerden.nl.”

Klik hier voor het inzien/downloaden van het verslag van de informatieavond op 30/11/2020.

Dit is de brief die de bewoners van het stationsplein hebben gekregen met betrekking tot het plaatsen van bomen bij het station (zuidkant).