Oostdam

Rond de Oostdam, de Oostsingel met Exercitieterrein en de Hoge Wal gaat veel gebeuren de komende twee jaar. In dit dossier gaan wij jullie informeren over de plannen en alles wat daarmee te maken heeft. Helemaal onderaan hebben we het persbericht van de gemeente geplaatst over het afwijzen van de provinciale subsidie op dit project.

Aan bod komen de  plannen, de bezwaren, de overgangsfase (wie mooi wil zijn moet even pijn lijden) en uiteraard het resultaat.

De planning voor de komende weken:

Week 20

Als de aannemer klaar is met het bastion, gaat hij de bovenbeschreven zaken aanpakken op het Exercitiepad. Deze werkzaamheden hebben wel tot gevolg dat het Exercitiepad tijdelijk afgesloten wordt voor doorgaand verkeer. Verder zijn de uitritten ten tijde van de aanpassingen afgesloten. We laten natuurlijk de betreffende pandeigenaren weten wanneer dit gebeurt.

Week 19

Exercitiepad

Op donderdag 12 mei inspecteren we het riool in het Exercitiepad en het nieuwe deel in de Oostsingel. We doen dit ter controle van de ligging en om een compleet pakket revisiegegevens in onze archieven te hebben. Van de werkzaamheden ondervindt u nauwelijks hinder. Vooruitlopend wordt het riool gereinigd. Dit levert wat geluidshinder op, maar is slechts tijdelijk. Voor de inspectiewerkzaamheden staat er een auto direct boven een inspectieput. Hierdoor is de doorgang tijdelijk gestremd. Naar verwachting duren deze werkzaamheden ongeveer een halve dag.

Week 18

Exercitiepad

Op het Exercitiepad hebben we een kolk weggehaald die we bij nader inzien hadden moeten laten staan. Deze bevond zich achter Oostdam 10. We plaatsen deze terug nadat de werkzaamheden aan het bastion zijn afgerond. Dit is inmiddels met de eigenaar van nummer 10 afgestemd. We hebben ook geconstateerd dat de uitdraai vanaf de uitrit van Oostdam 3 niet helemaal ideaal is aangelegd. We hebben hierover al contact gehad met de eigenaar en afgesproken dat dit parkeervak ca. 40 cm verschoven wordt. Ook dit passen we aan als we klaar zijn met het bastion.

Bastion

Deze week gaan we door met de aanleg van de treden/zitelementen en de aansluiting van het trottoir daarop. Als de treden zijn aangebracht en het grondlichaam is afgewerkt, brengen we de grasmatten weer aan.

Week 17

Exercitiepad

Deze week ronden we de laatste zaken op het pad af.

Bastion

Deze week beginnen we met de definitieve afwerking van het bastion. Hiervoor verwijderen we eerst het gras en verlagen we het grondlichaam. Hierna brengen we de traptreden/zitelementen aan. Aansluitend komt rondom de treden het gras weer terug.

Tenslotte herstellen we het voetpad tot aan de duikerbrug. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken.

Het voetpad langs de nieuwe kademuur sluiten we af tijdens de werkzaamheden aan het bastion. Voetgangers kunnen gebruikmaken van het trottoir aan de woningen-zijde.

Het kan ook voorkomen dat we de fietssuggestiestrook tijdelijk afsluiten om materialen te lossen of te laden. Fietsers dienen dan via de rijbaan het werkvak te passeren.

Op Koningsdag is onze aannemer vrij en worden er geen werkzaamheden uitgevoerd.

Week 16

Exercitiepad

Deze week gaan we door met de aanleg van de bestrating. We hopen tegen het einde van deze week de werkzaamheden af te ronden. Maandag 18 april voeren we geen werkzaamheden uit i.v.m. 2e Paasdag.

In deze week voert de organisator van de kermis ook al de nodige materialen aan en start met de opbouw.

 Oostdam

Op dinsdag stralen we de fietssuggestiestroken aan de Oostdam in voorbereiding op het aanbrengen van nieuwe coating. Dit stralen veroorzaakt nogal wat lawaai. Het betreft echter tijdelijke overlast want de uitvoerende unit verplaatst zich over de Oostdam.

Op woensdag brengen we dan de coating aan. Dit materiaal heeft enige tijd nodig om uit te harden. De fietssuggestiestroken zijn op dat moment dan ook afgesloten. Onder begeleiding van verkeersregelaars worden fietsers over de rijbaan geleid. De snelheid van het verkeer wordt teruggebracht tot max 30 km/uur. Ook is de Oostlaan gedurende het aanbrengen en uitharden van de coating afgesloten. Verkeer wordt omgeleid.

Op donderdag brengen we tenslotte de nieuwe belijning aan.

Week 15

Exercitiepad

Deze week hebben we het straatwerk gepland. We hopen eind van deze week de werkzaamheden af te ronden.

Week 14

Exercitiepad

Deze week ronden we de aanleg van de riolering af. We gaan verder met het aanbrengen van de bestrating.

Week 13

Exercitiepad

Deze week gaan we door met de aanleg van de riolering, waarna we de rijbaan klaar maken voor de bestrating. Begin deze week verwijderen we ook het resterende gedeelte van de bestrating. Deze bestrating wordt verwerkt in de nieuwe rijbaan.

Week 12

Op 23 maart gaan we asfaltreparaties uitvoeren op de Oostdam. Dit is nodig om de oneffenheden en slijtageplekken te herstellen voordat we de fietspadcoating aanbrengen.

Omdat dit kortdurende werkzaamheden zijn, maar wel veel verkeershinder oplevert, voeren we deze werkzaamheden uit in de avond en nacht. We starten rond 20:00 uur en verwachten het verkeer na middernacht weer vrij te kunnen geven.

De verkeersafwikkeling stad-in wordt omgeleid via de Oostsingel en de Oostlaan. Het verkeer stad-uit wordt via de centrumring en de Chrysantstraat-Waardsebaan omgeleid.

In deze week proberen we aansluitend de coating aan te brengen op de fietssuggestiestroken en ook de belijning te vervangen. Voor deze werkzaamheden zijn we erg afhankelijk van de weersomstandigheden en kan dit dus wijzigen.

Voor de herinrichting van het Exercitiepad en het Bastion worden de benodigde materialen in deze week geleverd. Dat betekent dat we vanaf 21 maart starten met de werkzaamheden. De geplande duur van de werkzaamheden is circa 5 weken en dus loopt het tot en met 22 april.

In de week van 18 april gaat de kermis al opbouwen op het Exercitieveld voor de Koningsdag-viering. Met deze organisatie stemmen we af om dit parallel te laten lopen met de werkzaamheden aan het Exercitiepad.

Week 11

In deze week hebben we vooralsnog geen werkzaamheden gepland. Mocht hierin verandering komen, dan berichten we u hierover.

Week 10

Aansluitend, dus vanaf 14 maart, hebben we het voornemen om het Exercitiepad aan te pakken. De voorbereidingen hiervoor zijn in volle gang. De verwachting is dat dit in totaal ongeveer 5 weken gaat duren. In de infomail van volgende week geven we meer gedetailleerde informatie.

We hebben inmiddels vanuit onze leveranciers de boodschap gekregen dat de benodigde  materialen wellicht niet allemaal tijdig geleverd kunnen worden. De werkelijke startdatum kan dus nog aangepast worden. Hiervan houden we u op de hoogte. Ditzelfde voorbehoud geldt voor de afwerking van het bastion. We houden u op de hoogte wanneer we de zitelementen geleverd krijgen en wanneer we deze dus kunnen aanbrengen.

Verder halen we de fietssuggestiestroken langs de Oostdam op door hier een nieuwe coating op aan te brengen. De belijning op de Oostdam krijg ook een opfrisbeurt. De uitvoeringsplanning delen we u op een later moment mee.

Week 9

Vanaf maandag 28 februari sluiten we de Oostlaan af voor alle verkeer om daar te straten met het geplande groot onderhoud. Als het weer het toelaat, duurt deze afsluiting tot en met 11 maart.

In grote lijnen voeren we dezelfde werkzaamheden uit als eerder op de Oostsingel, te weten:

  • We vervangen hierbij het trottoir naast Oostdam nummer 1
  • Repareren de slechte plekken in het asfalt
  • Overlagen de gehele weg met nieuw asfalt, zodat het eruit ziet als op de Oostsingel
  • Herstellen de uitstapbanden aan de singelzijde.

Week 8

Aankomende woensdag hopen we u te zien om de officiële ingebruikneming van de ‘nieuwe’ Oostdam met ons te vieren. Wij zijn er trots op en we hopen dat u dat ook bent.

Einde van deze week starten we met bermafwerking op en rond de Oostdam.

  • De bermen langs de Oostsingel worden ingezaaid met een zogenaamd bloemrijk graslandmengsel.
  • De berm langs de Oostdam, voor de woningen, zaaien we voor dit jaar in met een éénjarig bloemrijk mengsel. Aan het einde van het groeiseizoen (oktober/november), prepareren we de berm opnieuw en brengen de ‘bonte berm’ aan.
  • Op het steile talud bij de voetgangersbrug naar het Defensie-eiland brengen we ‘wildflower’ matten aan.

Week 7

Afbouwen

Deze week wordt alles verder afgewerkt en voorbereid op het asfalteren. Dit is gepland voor 15 en 16 februari. Aansluitend wordt de belijning aangebracht en wordt alle bebording op de juiste plaats teruggezet.

Als alles is afgewerkt, opgeruimd en klopt, dan worden eind deze week de tijdelijke wegmarkeringen en afzettingen (tijdelijke bebordingen) weggehaald en zijn de  werkzaamheden klaar.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode zijn gedeeltelijk dicht bij de zijgevel van met name huisnummer 10. U kunt dit als hinderlijk ervaren. We proberen u tijdig te informeren over werkzaamheden, zoals we dit nu ook al doen.

Week 6

Afbouwen

Deze week worden de verkeerseilanden en het trottoir aan de noordzijde van de Oostdam bestraat. Er wordt gefreesd en de wegfunderingen worden afgewerkt. Dit alles ter voorbereiding op het asfalteerwerk van volgende week. De openbare verlichting wordt geplaatst en er wordt een nieuwe persleiding aangelegd in het voetpad naast Oostdam 10. Deze leiding kan in de toekomst dienen als afvoer voor de riolering vanuit de Oudelandseweg. 

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode die hinderlijk geluid kunnen produceren komen voort uit het feit dat we dicht naast de panden werken.

We schatten de overlast in op GEMIDDELD.

Verder zijn er veel transportbewegingen van- en naar de bouwplaats. De opslaglocatie voor het benodigde materieel is op de Oostsingel niet meer in gebruik. We benutten hiervoor nu de werkruimte achter de afzetting op de Oostdam.

Week 5

Afbouwen

Deze week leggen we de fiets- en voetpaden aan en ook de verkeerseilanden tussen fietspad en rijbaan. Ook bereiden we zowel de rijbaan als het trottoir van de Oostsingel voor om mee te nemen in de afbouw. We sluiten met deze afbouwwerkzaamheden aan op het gedeelte van de Oostsingel dat eind vorig jaar is uitgevoerd.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode zijn gedeeltelijk dicht bij de zijgevel van met name huisnummer 10. U kunt dit als hinderlijk ervaren. We proberen u tijdig te informeren over werkzaamheden, zoals we dit nu ook al doen.

Week 4

Afbouwen

Deze week verplaatsen we de werkzaamheden naar de noordzijde van de weg. We gaan het definitieve fiets- en voetpad aanleggen, de verkeerseilanden aanbrengen en de openbare verlichting op de juiste plaats zetten. Het werkgebied loopt tot net voorbij de inrit naar het Exercitiepad op de Oostsingel. Ook in het trottoir naast huisnummer 10 vinden nog werkzaamheden plaats.

Zuidelijke rijbaan
Het verkeer (stad-uit) gaat dan gebruik maken van de zuidelijke rijbaan.

Voetgangers kunnen op dat moment gebruik maken van de oversteek ter hoogte van Oostdam 12 en worden omgeleid naar het nieuwe trottoir aan de zuidzijde (stationszijde) van de weg. Dit heeft tot gevolg dat de Oostsingel op dat moment niet meer bereikbaar is vanaf de Oostdam. Dit geldt voor alle verkeer. Dus ook voetgangers kunnen geen gebruik maken van het trottoir naast huisnummer 10.

Bewoners, gebruikers en bezoekers van de panden aan de Oostdam 1 tot en met 10 kunnen vanaf dat moment het Exercitiepad vanaf de Oostlaan-zijde te gebruiken. Dit geldt zowel voor in- als voor uitrijdend bestemmingsverkeer.

De bebording wordt aangepast om dit mogelijk en duidelijk te maken. Ook leggen we ter hoogte van huisnummer 9 en 10 weer een draaikom (met stalen rijplaten) aan zodat gebruikers van het Exercitiepad kunnen keren en de in-/uitrit aan de Oostlaan-zijde kunnen gebruiken. De duur van de werkzaamheden hebben we vooralsnog ingeschat op 4 weken. Hierop is de weersverwachting van aanzienlijke invloed.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode zijn gedeeltelijk dicht bij de zijgevel van met name huisnummer 10. U kunt dit als hinderlijk ervaren. We proberen u tijdig te informeren over werkzaamheden, zoals we dit nu ook al doen.

Week 3

Afbouwen

Deze week wordt het werk aan de wegfundering en de verkeerseilanden aan de zuidzijde afgerond. Voor deze week staan ook asfalteerwerkzaamheden gepland in het werkvak op het zuidelijke gedeelte van de brug.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode bestaan voornamelijk uit transportbewegingen en veroorzaken naar verwachting weinig langdurige geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Week 2

Afbouwen

Deze week wordt de wegfundering voor de nieuwe rijbaan aan beide zijdes van de brug verder afgewerkt. Ook de voetpaden worden aangelegd. De verkeerseilanden en de bestrating worden aangebracht.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode bestaan voornamelijk uit transportbewegingen en veroorzaken naar verwachting weinig langdurige geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Een uitzondering hierop is het aftrillen van de trottoirs en de wegfundering. Verder worden met enige regelmaat tegels en trottoirbanden op maat gezaagd. Dit kan als hinderlijk worden ervaren.

Vanaf de aanvang van week 2 is de Oostdam voor een periode van 6 weken één richting verkeer voor gemotoriseerd verkeer. Alleen verkeer wat de stad uitgaat kan nog over de Oostdam. Deze periode wordt gebruikt om het project af te ronden. 

Week 51

Brug Oostdam

Aan de brug zijn geen werkzaamheden.

Beschoeiing

Aan de beschoeiingen zijn geen werkzaamheden meer.

Afbouwen

Deze week wordt de wegfundering aangelegd voor de nieuwe rijbaan aan beide zijden van de brug. Ook wordt er verder gewerkt aan de voetpaden nabij de brug en langs de nieuwe kademuur. De straatverlichting wordt ook verder aangebracht.

De Oostsingel wordt deze week geasfalteerd. Naar verwachting gebeurt dit op woensdag 22 december. Aansluitend wordt de belijning aangebracht en geven we eind deze week de Oostsingel vrij voor verkeer. In deze periode wordt ook de bebording aangepast.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode bestaan voornamelijk uit transportbewegingen en veroorzaken naar verwachting weinig langdurige geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Een uitzondering hierop is het aftrillen van de trottoirs en de wegfundering. Verder worden met enige regelmaat tegels en trottoirbanden op maat gezaagd. Dit kan als hinderlijk ervaren worden.

Week 50

Brug Oostdam

Deze week monteert de aannemer de laatste stukjes van de wrijfgordingen onder de brug. Daarna wordt het materieel opgeruimd en afgevoerd uit het bouwdepot.

Beschoeiing

Deze week worden de beschoeiing en de berm aan de noordzijde van de brug afgewerkt. Dit wordt aangesloten aan de perceelgrens van het Landgoed Rijnoord. Dit alles gaat in goed overleg met de beheerder van het landgoed. Aansluitend wordt het smeedijzeren hekwerk hersteld.

Afbouwen

In deze week wordt ook de wegfundering aangelegd voor de nieuwe rijbaan aan beide zijden van de brug. Ook wordt gestart met de aanleg van de voetpaden nabij de brug als langs de nieuwe kademuur.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode bestaan voornamelijk uit transportbewegingen en veroorzaken naar verwachting weinig langdurige geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Een uitzondering hierop is het aftrillen van de trottoirs en de wegfundering. Verder worden met enige regelmaat tegels en trottoirbanden op maat gezaagd. Dit kan als hinderlijk ervaren worden.

Week 49

Brug Oostdam

In deze worden de brug en kademuur afgewerkt. Dat wil zeggen dat er bijvoorbeeld een anti-graffiti laag wordt aangebracht op het metselwerk en het beton.

Beschoeiing

De oeverbescherming voor de noordzijde van de duikerburg wordt aangebracht. Het gaat om dezelfde beschoeiing als die er al staat langs de rest van de Singel en dus ook voor het bastion is gebruikt. In overleg met Landgoed Rijnhof, sluiten we aan tegen het perceel van Oostdam 12. Aansluitend worden de bermen afgewerkt en herstellen we het smeedijzeren hekwerk die de afsluiting vormt naar het genoemde perceel

Afbouw

Deze week worden de voetpaden langs de kademuur en de Oostsingel aangelegd. Verder volgt de wegfundering voor de rijbanen over de nieuwe brug

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode bestaan voornamelijk uit transportbewegingen en veroorzaken naar verwachting weinig langdurige geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Week 48

Brug Oostdam

In deze week verwacht de aannemer het laatste metselwerk aan de kademuur te verrichten.

Beschoeiing

Deze week wordt de oeverbescherming aangebracht aan de noordzijde van de duikerburg. Dit is dezelfde beschoeiing als van de rest van de Singel en sluit aan op het perceel van Oostdam 12. Aansluitend worden de bermen afgewerkt het smeedijzeren hekwerk herstelt.  

Afbouw

Deze week worden de voetpaden langs de kademuur en de Oostsingel aangelegd. Daarna volgt de wegfundering voor de rijbanen over de nieuwe brug.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode bestaan voornamelijk uit transportbewegingen en veroorzaken naar verwachting weinig langdurige geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Begraafplaats Hogewal

Vanaf volgende week werkt firma De Heeren Bouwmeester op de algemene begraafplaats op de Hogewal. De werkzaamheden bestaan uit het netjes maken van de graven. Gebroken stenen worden verlijmd en voorzien van ijzeren verbindingsstukken om ze bij elkaar te houden. Grafstenen, zerken en paaltjes blijven voor zoveel als mogelijk staan zoals ze nu ook staan. Alleen daar waar ze zijn omgevallen of erg scheef staan, worden ze recht gezet. De werkzaamheden duren tot april 2022.

Week 47

Brug Oostdam

In deze week brengen metselen we de muur naast de brug verder op.

Bastion

Deze week wordt het bastion verder aangevuld met licht ophoogmateriaal. Hier bovenop komt een afdeklaag van zand met daarop grond. Hier staat een impressie van het eindresultaat:

Afbouw

Deze week wordt de drainage achter de kademuur aangebracht e wordt er gestart met de voorbereidingen voor de aanleg van het trottoir.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode veroorzaken naar verwachting weinig geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Geplande werkzaamheden Exercitiepad
Voor de onderhoudswerkzaamheden aan de Oostsingel en de Oostlaan worden voorbereidingen getroffen. Wanneer de planning bekend is, komen we hierop terug in deze weekmail. Bewoners en gebruikers van het Exercitiepad hebben inmiddels informatie ontvangen over de herinrichting hiervan.

Week 46

Brug Oostdam

Deze week wordt er verder gewerkt aan het metselen van de kademuur.

De brug wordt afgewerkt en onder de brug worden wrijfgordingen aangebracht. Deze zorgen ervoor dat vaartuigen geen schade oplopen of aanbrengen van- of aan de brug.

Kademuur

Het metselen aan de kademuur is in de afrondende fase. De ‘borstwering’, het deel welke boven het trottoir uitsteekt, vullen we eerst op met beton om deze vervolgens af te dekken met een rollaag.

Bastion

Deze week brengt de aannemer de beschoeiing en verankering aan voor het nieuwe bastion. Er wordt ook een start gemaakt met het opvullen van grond van het bastion.  

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode veroorzaken naar verwachting weinig geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Week 45

Het toekomstige trottoir welke over de nieuwe brug loopt (aan de zuidzijde) wordt langs de nieuwe kademuur doorgetrokken. Om het hoogteverschil op te vangen langs het gedeelte waar geen kademuur staat -dit is het gedeelte waar de oude inundatiesluis onder water nog te zien is- brengen we een L-wandconstructie aan. Hiervoor is het echter noodzakelijk om de twee bomen aan weerszijde van de voetgangersbrug naar Defensie-eiland te verwijderen. Hiervoor in de plaats brengen we in de afbouwfase een Taxushaag aan tussen de bestaande- en de nieuwe kademuur. We starten hier waarschijnlijk begin november mee.

In deze week beginnen we met de werkzaamheden van het ‘Bastion’. Hierover in de volgende weekmail meer.

Week 44

Brug Oostdam

Deze week verlagen we de bestaande kademuur tot de definitieve doorvaartdiepte. Hierbij brengen we ook de toekomstige watergang, onder de brug, op diepte.

We verlagen het resterende deel van de doorgang door middel van boren.

Verder storten we deze week de tweede- en laatste laag beton voor de landhoofden.

Kademuur

Het metselen van de rollaag gaat deze week nog door. Aansluitend gaan de metselaars waarschijnlijk verder met het opmetselen van de bestaande kademuur ter plaatse van de nieuwe brug. Hier hebben we enkele weken geleden de zogenaamde ‘ezelsrug’ verwijderd. Hiervoor brengen we eenzelfde borstwering terug zoals die ook is aangebracht langs de kademuur en aan de noordzijde van de nieuwe brug.

Het beeld van de noordzijde wordt gespiegeld aan de zuidzijde van de brug.

Hinderprognose

Van het stellen van de bekisting, wapening vlechten en betonstorten verwachten we geen grote geluidhinder voor de omgeving. Van het aanbrengen van het metselwerk verwachten we ook weinig overlast.

Week 43

Brug Oostdam

Deze week storten we de laatste laag beton om de funderingsbalken compleet te maken.

We boren ook alvast de bestaande muur in, om deze later in de week of in de loop van volgende week, in delen te kunnen verwijderen.

Eerder gaven we aan de laatste verlaging ook te zagen. Maar helaas blijkt het niet mogelijk te zijn om een waterkering (de eerder beschreven taatskuip) voor de opening te krijgen die voldoende breedte en hoogte heeft om daarmee de werkzaamheden ‘in den droge’ te kunnen uitvoeren. Dat betekent dat we nu de laatste verlaging door middel van boren gaan uitvoeren.

Kademuur

Het metselwerk aan de kademuur is deze week bijna af. De ‘borstwering’, het deel welke boven het trottoir uitsteekt, vullen we eerst op met beton om deze vervolgens af te dekken met een ‘rollaag’. Het eerste gedeelte van genoemde borstwering, tegenover huisnummer 1, is al gevuld en hier wordt deze week al gestart met de rollaag.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode veroorzaken naar verwachting weinig geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

De mortelsilo voor de kademuur langs de Oostdam is niet geruisloos maar we verwachten hiermee ook geen noemenswaardige hinder te veroorzaken.

We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Week 42

Brug Oostdam

Deze week maken we de bekisting voor de funderingsbalken en brengen we de  betonwapening aan. We hopen deze week het beton te storten. Dit doen we in twee werkgangen omdat de balken een grote afmeting hebben.

Kademuur Oostdam

Het metselen gaat deze week nog door. We maken ook het bovenste gedeelte, wat boven de bestrating uitkomt, af. We hopen met het metselwerk eind oktober klaar te zijn. 

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode veroorzaken naar verwachting weinig geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

De mortelsilo voor de kademuur langs de Oostdam is niet geruisloos maar we verwachten hiermee ook geen noemenswaardige hinder te veroorzaken.

We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Week 41

Brug Oostdam

Deze week treffen we voorbereidingen voor het maken van de funderingsbalken waarop het brugdek komt te liggen. Vervolgens storten we een betonnen werkvloer en wordt gestart met de bouw van de funderingsbalken. Dit duurt zeker een hele week.

Kademuur Oostdam

Metselwerkzaamheden.

Hinderprognose

De geplande werkzaamheden in deze periode veroorzaken naar verwachting weinig geluidhinder. We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

De mortelsilo voor de kademuur langs de Oostdam is niet geruisloos, maar we verwachten hiermee ook geen noemenswaardige hinder te veroorzaken.

We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Week 40

Brug Oostdam

Deze week verlagen we de gemetselde voet en verwachten een begin te maken met de bekisting en vlechtwapening voor de nieuwe funderingsbalken van de nieuwe brug.

Kademuur Oostdam

Metselwerkzaamheden voor de komende 2 à 3 weken. 

Hinderprognose

Van het stellen van de bekisting, wapening vlechten en betonstorten verwachten we geen grote geluidhinder voor de omgeving. Het verlagen van de gemetselde voet brengt wel geluidoverlast met zich mee. Naar verwachting kunnen we u hierover in de volgende weekmail meer duidelijkheid en details geven.

Van het aanbrengen van het metselwerk verwachten we ook weinig overlast.

Week 39

Brug Oostdam

Deze week verlagen we de bestaande kademuur tot net boven het water. Als het voorspoedig verloopt, starten we ook al met het verlagen van de eerder aangetroffen gemetselde voet.

Kademuur Oostdam

Metselwerkzaamheden voor de komende 3 à 4 weken.

Hinderprognose

Het zagen in de kademuur en het verlagen van de gemetselde voet kan voor geluidhinder zorgen. We schatten deze overlast in op HOOG.

De mortelsilo voor de kademuur langs de Oostdam is ook niet geruisloos, maar we verwachten hiermee geen noemenswaardige hinder te veroorzaken.

We schatten deze overlast in op GEMIDDELD.

Week 38

Brug Oostdam

Deze week wordt de eerder aangetroffen gemetselde voet verlaagd. Deze wordt ingezaagd en weggehakt met een pneumatische hamer. De verwachting is dat dit twee dagen duurt. Wellicht wordt ook alvast een deel van de bestaande leuning van de kademuur weggehaald. Wanneer deze werkzaamheden voorspoedig gaan, wordt ook een begin gemaakt met het gedeeltelijk verlagen van de bestaande kademuur om de nieuwe doorvaart te markeren.

Aansluitend worden voorbereidingen getroffen voor het maken van de funderingsbalken die het brugdek gaan dragen. Hiervoor wordt grondwerk gedaan en wordt een werkvloer van beton gestort. Mogelijk wordt ook met het stellen van de bekisting en het vlechten van de betonwapening begonnen.

Kademuur Oostdam

Als het grondwerk klaar is, wordt begonnen met het metselen van de muur. Hiervoor wordt een mortelsilo opgesteld aan de Oostdam. Deze wordt geplaatst achter de betonafscheiding en nabij de kruising met de Oostlaan. Naar verwachting duurt het metselen zeker drie tot vier weken.

Hinderprognose

Het verlagen van de gemetselde voet van de kademuur kan voor geluidhinder zorgen. De overlast van deze werkzaamheden worden ingeschat als HOOG.

De mortelsilo voor de kademuur langs de Oostdam niet geruisloos. De verwachting is dat de overlast van deze werkzaamheden GEMIDDELD is.

Week 37

Brug Oostdam

Deze week brengen we borend de laatste funderingspalen aan. Aansluitend ontgraven we de nieuwe doorvaart van de brug voor zover dit mogelijk is.

De gemetselde voet, waar we u eerder over vertelden, gaan we gedeeltelijk verlagen. Dat wil zeggen dat een deel van de voet, onder water, in de brugopening achterblijft.

Kademuur Oostdam

We monteren deze week de geprefabriceerde elementen aan de damwand van de kademuur. Als het voorspoedig verloopt kunnen we al beginnen met het metselwerk. Hiervoor ruwen we de bovenzijde van de betonelementen op. Dit doen we om een goede hechting te krijgen van het metselwerk aan de hangschorten. 

Hinderprognose

Het verlagen van de gemetselde voet van de kademuur en het opruwen van de bovenzijde van de hangschorten kan voor geluidhinder zorgen. We schatten deze overlast in op hoog.

Het is heel slecht te voorspellen hoe lang de werkzaamheden aan de voet van de bestaande kademuur duren omdat dit erg afhankelijk is van de hardheid van de steen. Volgens de huidige planning starten we hiermee op woensdag of donderdag. Het opruwen van de bovenzijde van de hangschorten begint dinsdag en duurt naar verwachting tot en met donderdag.

Week 36

Brug Oostdam

Deze week voeren we de stelling en de benodigde materialen aan voor het aanbrengen van de funderingspalen. Deze worden borend aangebracht, zoals dit ook in de 1e fase gebeurde. De boorstelling is echter kleiner dan in de eerste fase, om de extra belasting op de bestaande kademuur zo laag mogelijk te houden. Aansluitend ontgraven we de nieuwe doorvaart van de brug voor zover dit mogelijk is. De gemetselde voet waarover we u vorige week informeerden gaan we gedeeltelijk verlagen. Dat wil zeggen dat een deel van de voet, onder water in de brugopening achter blijft.

Kademuur Oostdam

We lassen deze week de deksloof aan de damwand van de kademuur. Waar mogelijk monteren we de eerste prefabelementen aan de deksloof en de damwand.

Week 35

Brug Oostdam

Deze week worden de damwanden, die de zijwanden vormen voor de nieuwe brug getrild. Aansluitend wordt de nieuwe watergang uitgegraven tussen de damwanden. De uitkomende grond wordt afgevoerd. Verder worden de voorbereidingen getroffen om volgende week de boorpalen aan te brengen. Deze boorpalen gaan de werkelijke brug dragen.

Kademuur Oostdam

Deze week wordt het afbranden van de damwanden afgerond. Aansluitend wordt een zogenaamde gording op de damwanden aangebracht. Dit is een stalen balk waaraan de prefab-betonelementen worden gemonteerd.

Week 34

Brug Oostdam

In deze week worden alle materieel en het benodigde materiaal aangevoerd, dat de komende periode nodig is. Dat komt gedeeltelijk op de bouwplaats aan de Oostdam te staan, de rest wordt op het opslagterrein aan de Oostsingel geplaatst.

Verder start het vervolgonderzoek naar de kademuur. Er wordt nu aan de straatzijde van de muur een geul gegraven tot aan het fundament van de muur. Zo wordt de opbouw gecontroleerd en hopelijk ook zichtbaar hoe deze is opgebouwd. Dat geeft belangrijke informatie voor de verdere bouw van de brug en het maken van de doorgang in de muur. De uitgegraven grond wordt afgevoerd naar het opslagterrein.

Ook worden de laatste damwand-planken aangevoerd. Deze worden in week 35 geplaatst.

Kademuur Oostdam

De ankers die voor de vakantie zijn aangebracht worden deze week op de juiste spanning gezet. Hierna wordt de damwand voorbereid om de geprefabriceerde betonelementen er tegenaan te kunnen monteren. De stalen damwand worden daarvoor afgebrand op de juiste hoogte.

Nutswerkzaamheden:

Deze week last Van Vulpen voor de openbare verlichting de laatste kabels om. Dit gebeurt in het voetpad nabij de Snellerbrug nabij de fietsoversteek over de Oudelandseweg. Hierna zijn de nutswerkzaamheden klaar. Het terugplaatsen van de openbare verlichting op de juiste plaats gebeurt in de afbouwfase aan het einde van het project.

Week 31, 32, 33

De aannemers zijn met vakantie. In week 34 starten zij weer. Vanaf 23 augustus kunt u hen dus weer verwachten.

Week 30

Nutswerkzaamheden

Deze week brengt Fa. Van Vulpen de laatste kabels aan door de nieuwe zinkers en koppelt deze aan bestaande netwerken. Hierna worden de laatste oude kabels verwijderd en afgevoerd. Dit zijn de laatste werkzaamheden voor de nutsbedrijven. In deze periode voeren deze partijen ook direct alle materialen en materieel af vanaf de opslag aan de Oostsingel.

Week 29

Brug

Onze aannemer heeft deze week geen of nauwelijks werkzaamheden aan de brug. Dit i.v.m. de werkzaamheden van de nutsbedrijven. 

Kademuur Oostdam

Deze week wordt het werk aan de kademuur vervolgd. De overige gordingen worden aangebracht.

Geluidsoverlast is tijdens de werkzaamheden vooral tijdens de diverse transportbewegingen en tijdens het aanbrengen van de damwanden te verwachten.

De mate van overlast schat ik in op gemiddeld.

U dient ook rekening te houden met diverse bewegingen van bouwverkeer en personeel van- en naar het opslagterrein aan de Oostsingel.

Week 29 is de laatste werkweek van de Gebr. Schouls BV vóór de bouwvakvakantie. In week 34 starten zij weer.

Nutswerkzaamheden

Deze week rondt de Stedin de werkzaamheden aan de gasleiding af en wordt de nieuwe gaskoppeling getest, waarbij overtollige lucht in de leiding wordt ‘afgefakkeld’. Dit gebeurt op woensdag. Een kleine installatie komt hiervoor in het bouwterrein aan de Oostdam te staan. Aan de Utrechtsestraatweg wordt hiervoor het fietspad aan de zuidzijde van de weg tijdelijk afgesloten. De hoofdleiding, die in dit fietspad ligt, dient te worden vrij gegraven om de afsluiter op te zoeken. Fietsers, stad-uit, leiden we tijdelijk om via de Spoorlaan en de Johan van Oldebarneveltlaan. Het is de verwachting dat de omleiding de hele week duurt.

Week 28

Brug

Onze aannemer heeft deze week geen of nauwelijks werkzaamheden aan de brug. Dit i.v.m. de werkzaamheden van de nutsbedrijven.

Kademuur Oostdam

De stalen gordingen worden aangebracht en voorbereidingen worden getroffen voor het aanbrengen van de groutankers. Dit zijn ankers die dienen om de damwand op zijn plek te houden en te voorkomen dat deze gaat doorbuigen als gevolg van de grondbelasting.

Geluidsoverlast is tijdens de werkzaamheden vooral tijdens de diverse transportbewegingen en tijdens het aanbrengen van de damwanden te verwachten.

De mate van overlast wordt ingeschat op gemiddeld. U dient ook rekening te houden met diverse bewegingen van bouwverkeer en personeel van en naar het opslagterrein aan de Oostsingel.

Nutswerkzaamheden

Deze week koppelt het nutsbedrijf de nieuwe gaszinker aan het net. Verder koppelt hun aannemer ook de andere mantelbuizen en kabels aan het bestaande net.

Deze week wordt de verkeerssituatie op en rond de Utrechtsestraatweg herstelt.

Alle verkeerseilanden worden teruggebracht. Ook de scheidingsbanden tussen het fietspad en de rijbaan wordt weer teruggelegd. Tijdens deze werkzaamheden wordt één rijstrook afgesloten en worden fietsers stad-uit omgeleid via de Spoorlaan en de Johan van Oldebarneveltstraat. De week hierna (week 29) rondt de aannemer deze werkzaamheden af en wordt de nieuwe gaskoppeling getest en overtollige lucht in de leiding afgefakkeld. Dit gebeurt op woensdag. Een kleine installatie komt hiervoor in de bouwplaats te staan. Een compressor staat hiervoor aan de zuidzijde van de Utrechtsestraatweg.

Week 27

Brug

Deze week wordt de zinkersleuf gevuld met zand en wordt deze afgedekt met beton. Zo is deze van bovenaf beschermd tegen schade. Verder worden de eerste wanden van de nieuwe brug aangebracht ter hoogte van de zinkersleuf.

Kademuur Oostdam

De laatste damwandplanken worden deze week aangebracht. Dit duurt nog tot het einde van de week. Aansluitend wordt een stalen gording aan geplaatst ter versteviging van de damwand en wordt de ruimte achter de damwand opgevuld met grond.

Geluidsoverlast is te verwachten en bestaat uit trillende stalen damwanden. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aan- en afvoer van materiaal en materieel. Het is gebleken dat de overlast door het intrillen van de damwanden tijdens het laatste stukje erger is dan verwacht. Excuus hiervoor.

Vandaar dat de overlast nu ook hoger wordt ingeschaald. De verwachte overlast is periodiek hoog. Het advies is om indien mogelijk om op een andere locatie te werken.

Nutswerkzaamheden

Op de Oostdam hebben de nutsbedrijven deze week geen werkzaamheden. De geplande herstelwerkzaamheden aan de Utrechtsestraatweg zijn een week uitgesteld.

Week 26

Vanaf deze week rijdt er weer autoverkeer in 2 richtingen over de Oostdam, dus let op met oversteken!

Brug
Deze week wordt de rest van de zinkersleuf ontgraven. Verder wordt een werkvloer aangelegd waarop de zinkers van de nutsbedrijven komen te liggen.

Donderdag wordt de geprefabriceerde zinker voor de gasleiding in de zinkersleuf gehesen. Zoals eerder aangegeven ligt deze klaar op het opslagterrein aan de Oostsingel. Deze wordt ’s morgens vroeg vanaf de Oostsingel met twee kranen naar het werkterrein getransporteerd. Hiervoor wordt tijdelijk beide rijbanen afgesloten onder begeleiding van verkeersregelaars zodat de weg veilig gekruist kan worden. Om de overlast te minimaliseren wordt dit vroeg in de ochtend gedaan. Hierna wordt de zinkersleuf weer gedeeltelijk met grond gevuld, zodat de leidingen vast en stabiel liggen. Vervolgens wordt begonnen met de bekisting voor de betonnen afdekplaat die de kabels en leidingen beschermd in de zinkersleuf.

Kademuur Oostdam
Maandag wordt de rupskraan aangevoerd en op het pontonplateau geplaatst. Dit vindt plaats op dezelfde locatie waar het plateau is opgebouwd, tegenover het kasteel. Hierna wordt begonnen met het aanbrengen van de damwandplanken voor de nieuwe kademuur langs de Oostdam. Deze werkzaamheden duren enkele weken.

De aanvoer van het benodigde materiaal vindt plaats via de Oostdam. De rij met betonnen barrièrs blijft daarom staan. Achter de afzetting is de opstelruimte ingericht voor materieel van onze aannemer. Voetgangers dienen gebruik te maken van het trottoir aan de noordzijde (woningzijde) van de Oostdam en fietsers volgen de omleidingen.

Geluidsoverlast is tijdens de werkzaamheden vooral tijdens de diverse transportbewegingen en tijdens het aanbrengen van de damwanden te verwachten.
De mate van overlast wordt ingeschat op normaal. U dient ook rekening te houden met diverse bewegingen van bouwverkeer en personeel van- en naar het opslagterrein aan de Oostsingel.

Nutswerkzaamheden
Op de Oostdam hebben de nutsbedrijven op dit moment geen werkzaamheden.
De KPN en Stedin hebben nog de verplichting om oude kabels te verwijderen die in het voetpad en fietspad liggen welke over de Snellerbrug lopen. Dit gebeurt deze week. Hiervoor wordt dit fiets- én voetpad afgesloten. Fietsers en voetgangers worden gedurende deze werkzaamheden via noodverharding omgeleid naar een deel van rijbaan die buiten het verkeer wordt gezet. Dit alles gebeurt onder begeleiding van verkeersregelaars. De werkzaamheden duren ongeveer een week.

Week25

Brug

De laatste damwandplanken worden aangebracht voor de zuidelijke zinkersleuf.

Aansluitend wordt de grond uit de zinkersleuf gegraven. Ook worden er stempels aangebracht tussen de wanden ter versteviging van de zinkersleuf. Vervolgens wordt bemaling aangebracht en wordt de sleuf ontgraven tot de diepte waarop de kabels en leidingen komen te liggen. De uitkomende grond wordt afgevoerd.

Aan het einde van deze week, uiterlijk in het weekend, wordt de tweede rijstrook vrijgegeven voor verkeer. Hiermee is de Oostdam weer in twee richtingen toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. Let op: de Oostdam blijft een bouwplaats waar een maximale snelheid geldt van 30 km/uur. Fietsen is daarom nog niet toegestaan en fietsers worden dan ook omgeleid.

Kademuur Oostdam

Vrijdag wordt gestart met de opbouw van een pontonplateau ten behoeve van de bouw van de kademuur langs de Oostdam. Met de opbouw is een dag werk gemoeid. Deze werkzaamheden vinden plaats in de berm tegenover het kasteel. Het fietspad en trottoir aan die zijde zijn gedurende de werkzaamheden afgesloten. De gebruikers worden om het werk geleid.

Geluidsoverlast is nauwelijks te verwachten en bestaat uit machinegeluid. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aan- en afvoer van de materiaal en materieel. De mate van overlast wordt ingeschat als gemiddeld.

U dient ook rekening te houden met diverse bewegingen van bouwverkeer en personeel van- en naar het opslagterrein aan de Oostsingel.

Nutswerkzaamheden

Op de Oostdam hebben de nutsbedrijven op dit moment geen werkzaamheden.

Op de Utrechtsestraatweg verlegt Stedin de gasleiding ter hoogte van de huisnummers 1 tot en met 9. Verkeer op de Utrechtsestraatweg wordt over de zuidelijke kant van de weg omgeleid. Fietsverkeer vanuit de stad wordt omgeleid via de Spoorlaan en de Johan van Oldebarneveltlaan.

Week 24

Brug

Er wordt deze week een zogenaamde drukstelling aangevoerd om een deel van de damwandplanken voor zinkersleuf aan te brengen. We brengen de damwandplanken die het dichtste tegen de bestaande kademuur aan komen, ‘statisch drukkend’ aan. Deze manier van werken levert de minste trillingen en daarmee de minste risico op voor de bestaande kademuur. Dit duurt echter wel langer en kost meer dan de gebruikelijke manier van werken. De resterende damwandplanken brengen we door hoogfrequent trillen aan (zoals ook op het noordelijke deel is gedaan). De muur wordt tijdens het werk continu gemonitord. Zodra bekend is welke dagen het plaatsen van de damwanden gaat plaatsvinden, zullen we dit communiceren

Nutswerkzaamheden

Op de Oostdam hebben de nutsbedrijven op dit moment geen werkzaamheden.

Geluidsoverlast is tijdens de werkzaamheden vooral te verwachten door diverse transportbewegingen en het aanbrengen van de damwanden. De mate van overlast zal hoog zijn. Verder vinden diverse vervoersbewegingen van bouwverkeer en personeel van- en naar het opslagterrein aan de Oostsingel.

Week 23

Brug

In het bouwvak voor het zuidelijk gedeelte van de brug wordt eerst weer een zinkersleuf gemaakt. Door deze sleuf worden de aan deze zijde van de weg liggende kabels- en leidingen gelegd. Voorbereidingen voor het aanbrengen van de damwanden voor genoemde zinkersleuf worden deze week uitgevoerd. Er worden onder meer zware schotten neergelegd. Op deze schotten wordt volgende week een drukstelling geplaatst die de damwandplanken de grond in drukt.

Verder worden de restanten van de bezweken duiker uit dit gedeelte verwijderd.

Nutswerkzaamheden

Op de Oostdam hebben de nutsbedrijven op dit moment geen werkzaamheden.

Geluidsoverlast is te verwachten en bestaat uit machinegeluid en trillingen. Met name tijdens het verwijderen van de oude duiker. Verder zijn er diverse transportbewegingen voor de aan- en afvoer van de materiaal en materieel. De mate van overlast is gemiddeld. Ook vinden er diverse bewegingen van bouwverkeer en personeel van- en naar het opslagterrein aan de Oostsingel.

Week 22

Brug

In deze week hebben we nauwelijks werkzaamheden i.v.m. de voorbereidingen die we treffen in de zuidelijke fase van het werk.

Aanleg verharding

Deze week verwijderen we alle verharding uit het zuidelijk gedeelte van het werkgebied. Dit duurt naar verwachting 5 tot 7 werkdagen. De bestaande asfaltlagen worden gefreesd. Aansluitend maken we de ruimte voor de nieuwe zinkersleuf vrij van verlaten kabels- en leidingen.

Geluidsoverlast is tijdens de werkzaamheden vooral tijdens het frezen te verwachten. Hierbij dient u verder rekening te houden met diverse transportbewegingen en aan- en afvoer van diverse materialen.

Nutswerkzaamheden

Naar verwachting zijn er deze week geen nutswerkzaamheden.

Week 21

Brug

Maandag zijn de aannemers vrij in verband met de 2e Pinksterdag. Dinsdag wordt er weer beton gestort. We vullen dan ruimte op die zich tussen de twee metselwerk van het landhoofd bevindt. Woensdag werken we het metselwerk af door de eindblokken en de rollaag aan te brengen. De rollaag is de bovenste laag metselwerk.

Voor de rest van de week staan er diverse kleinere werkzaamheden gepland.

Aanleg verharding

Vanaf dinsdag plaatsen en sluiten we de kolken aan die het regenwater gaan afvoeren naar het open water. We brengen de wegfundering onder het juiste profiel en bereiden alles voor om te gaan asfalteren. Verder brengen we de trottoirbanden aan en leggen de voetpaden aan. We sluiten ook de twee lichtmasten aan.

Donderdag 27 mei asfalteren we de onderlagen waar het verkeer weer over gaat rijden in een tijdelijke situatie. Hiervoor maken we ook de aansluitingen op het bestaande asfalt door te frezen. Dit betekent dat de huidige verkeersstroom stad-uit waarschijnlijk vanaf 29 mei al over de nieuwe brug gaat rijden.

Geluidsoverlast is voornamelijk tijdens het frezen en de aanleg van het asfalt te verwachten en bestaat uit machinegeluid nabij de gevel van huisnummer 10. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aan- en afvoer van de materialen

Nutswerkzaamheden

Op de Oostdam hebben de nutsbedrijven, buiten het aansluiten van de lichtmasten, op dit moment geen werkzaamheden. Op de Utrechtsestraatweg herstellen de aannemers het voetpad aan de noordzijde (=de oneven zijde) van de weg.

Week 20

Brug

We maken metselwerk af aan de noordelijke kademuur van de brug. We verwijderen de stempels onder de brug en brengen de wrijfgordingen aan. Wellicht ontgraven we de gronddam die nog aan de noordzijde in de watergang staat en voeren de uitkomende grond af. Verder voeren we overbodige materialen af of verplaatsen ze binnen de opslag naar een locatie waar deze niet in de weg staan.

Aanleg verharding

We leggen aan de Oostdamzijde van de brug de fundering voor de nieuwe weg aan. Verder leggen we het voetpad van de Oostdam naar de Oostsingel aan en stellen hier de trottoirkolken. Ook herstellen we het voetpad over de noordzijde van de nieuwe brug en brengen de openbare verlichting gedeeltelijk terug.

Geluidsoverlast is voornamelijk tijdens het vervangen van de riolering en de aanleg van de wegfundering te verwachten en bestaat uit machinegeluid nabij de gevel van huisnummer 10. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aan- en afvoer van de materialen

Nutswerkzaamheden

Op de Oostdam hebben de nutsbedrijven op dit moment geen werkzaamheden.

In de Utrechtsestraatweg vervangen ze de oude kabels aan de noordzijde (=de oneven zijde) van de weg en herstellen aansluitend het voetpad.

Week 19

Brug

Komende week metselen we de kademuur op aan de noordzijde van de nieuwe brug. De hiervoor benodigde materialen proberen we zoveel mogelijk aan de Oudelandseweg-zijde op te slaan. Verder voert de aannemer materialen af als die niet meer nodig zijn of verplaatst ze binnen de opslag naar een locatie waar ze niet in de weg staan.

Donderdag en vrijdag werkt aannemer Fa. Schouls niet i.v.m. Hemelvaartsdag.

Aanleg verharding

Fa. Van Ooijen vervangt deze week een stuk riolering in de toekomstige rijbaan. Het betreft het gedeelte tussen de aansluiting uit de zinkersleuf en de riolering die in het Exercitiepad ligt. Deze vervangen we nu omdat we daar in de toekomst niet meer bij kunnen komen. Verder leggen we in deze week ook aan de Oostdam-zijde de fundering voor de nieuwe weg aan.

Geluidsoverlast is voornamelijk tijdens het vervangen van de riolering en de aanleg van de wegfundering te verwachten en bestaat uit machinegeluid nabij de gevel van huisnummer 10. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aan- en afvoer van de materialen.

Nutswerkzaamheden

Van Vulpen en Ravesteijn verwijderen oude en verlaten kabels uit het tracé en herstellen de voetpaden aan zowel de Oostdam als de Utrechtsestraatweg.

Week 18

Brug:

Maandag storten we beton om de dekelementen aan de landhoofden en aan elkaar te verbinden. In de loop van deze week werkt Fa Schouls de brug af en treffen ze voorbereidingen voor het metselwerk in week 19. Overtollig materiaal en materieel voeren we direct af.

Aanleg verharding

Vanaf dinsdag starten we met de voorbereidingen voor de aanleg van de tijdelijke weg over de nieuwe brug. Hiermee starten we aan de kant van de Oudelandseweg. We graven hiervoor een deel van het zand weg en brengen puinfundering aan. Dit dient te worden verdicht om een stevige fundering te vormen voor de toekomstige weg. De definitieve situatie kunnen we pas aanleggen wanneer de nieuwe brug helemaal klaar is.

Geluidsoverlast is voornamelijk tijdens het boren te verwachten en bestaat uit machinegeluid. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aan- en afvoer van de materialen

Nutswerkzaamheden

KPN en Stedin verwijderen oude en verlaten kabels uit het tracé en herstellen de voetpaden aan zowel de Oostdam als de Utrechtsestraatweg.

Week 17

Brug

Op maandag en dinsdag zijn er geen werkzaamheden in verband met Koningsdag en een ADV-dag van de aannemer. Op woensdag worden de overgangsplaten gelegd en donderdag hijst de aannemer de dekdelen op de brug. Dit gebeurt met een telescoopkraan die wordt opgesteld aan de Oostdam-zijde van de brug. De vier geprefabriceerde dekdelen worden één voor één aangevoerd en op de plek gehesen.

Geluidsoverlast is voornamelijk tijdens het inhijsen en het boren te verwachten en bestaat uit machinegeluid. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aanvoer van de geprefabriceerde elementen.

Op maandag 26 april zal een boom op de hoek bij Oostdam nummer 12 (Villa Rijnoord) verwijderd worden. Dit is een actie van de eigenaar zelf en wordt particulier uitgevoerd.

Nutswerkzaamheden

Stedin verwijderd deze week de oude middenspanningskabels en maakt een begin met het dichten van de sleuf en het herstel van de voetpaden. Dit gebeurt, zowel op de Oostdam als in de Utrechtsestraatweg. KPN koppelt de nieuwe telecomkabels in het voetpad van de Oostdam en aan de Utrechtsestraatweg. Hiervoor graven ze nog een gedeelte van het trottoir open richting de nieuwe brug aan de waterzijde van de Oostdam.

Week 16

Brug:

Komende week wordt er verder gewerkt aan de brug. De bekisting en de vlechtwapening voor de landhoofden worden aangebracht op de werkvloer. Eind deze week wordt er beton gestort.

Om overlast te minimaliseren worden de betonmixers en de pompinstallatie opgesteld aan de zijde van Oudelandseweg.

Als de werkzaamheden voorspoedig verlopen wordt op donderdag al beton gestort en kan vrijdag de bekisting worden verwijderd. Ook worden dan de eerste overgangsplaten aangebracht. Anders gebeurt dit op respectievelijk vrijdag en woensdag.

Geluidsoverlast is voornamelijk tijdens het beton storten en het boren te verwachten. Verder dient u rekening te houden met diverse transportbewegingen voor de aanvoer van de geprefabriceerde rijplaten.

Nutswerkzaamheden:

Deze week koppelt de nutsaannemer de nieuwe middenspanningskabels aan het bestaande netwerk. Dit gebeurt zowel aan de Oostdam als aan de Utrechtsestraatweg en duurt circa drie dagen.

KPN gaat door met het koppelen van de nieuwe telecom-kabels in het voetpad van de Oostdam en van de Utrechtsestraatweg.

Week 15

Brug

In deze week gaan de werkzaamheden voor het aanbrengen van de bekisting en wapening van de funderingsbalken door. De wapening wordt gevlochten voor het storten van de betonnen werkvloer.

Enige geluidsoverlast is hierbij te verwachten.

Nutswerkzaamheden

KPN werkt ook deze week aan het koppelen van de nieuwe kabels op het bestaande netwerk. Ter hoogte van Oostdam 6-8 en de Utrechtsestraatweg nabij het postkantoor, worden hiertoe laswerkzaamheden uitgevoerd.

Week 14

Brug

Deze week ontgraven we vanaf dinsdag de duikerbrug tot de definitieve diepte en voeren de uitkomende grond af. Aansluitend maken we de bekisting met de wapening voor de funderingsbalken waarop het brugdek komt te liggen. Enige geluidsoverlast is hierbij te verwachten.

Nutswerkzaamheden

De laatste kabels worden door de gestuurde boring van de zuidzijde van de Oostdam richting de Utrechtsestraatweg gebracht. Aansluitend voert KPN nieuwe kabels door de gestuurde boring.

Week 13

Brug

Komende week gaan we verder met de bouw van de noordelijke zijde van de brug. Vanaf maandag tot en met donderdag boren we grout(cement-watermengsel) injectie-buispalen langs de damwandenplanken, die de zijwand van de brug vormen. Deze palen vormen de fundering van de nieuwe brug. De machine die de boorwerkzaamheden uitvoert is een imposant exemplaar (zie foto). Deze komt op schotten te staan om de druk op de ondergrond te verdelen.

Om vóór Goede Vrijdag en de Paasdagen klaar te zijn met de funderingswerkzaamheden, wordt er langer gewerkt dan normaal. Houd rekening met werkdagen van 07.00 tot 19.00 uur.

Aanzienlijke geluidsoverlast is hierbij te verwachten.

Nutswerkzaamheden

Van Vulpen voert deze week de middenspanningskabels door de gestuurde boring van de zuidzijde van de Oostdam richting de Utrechtsestraatweg.

Week 12

Duikerbrug

Komende week gaat onze aannemer verder met de bouw van de brug. Er worden nog een aantal damwandplanken voor de zijwanden aangebracht. Hierna ontgraaft hij gefaseerd de grond tussen de zijwanden en voert deze af. Tussen de twee zijwanden worden balken aangebracht om te voorkomen dat deze naar binnen worden gedrukt door de druk van de grond. Hierna bereiden ze de bouwplaats voor om de boorstelling te kunnen plaatsen, die de boorpalen aanbrengt. Hierbij kan enige geluids- en trillingsoverlast voorkomen.

Nutswerkzaamheden

Van Vulpen voert deze week de middenspanningskabels door de gestuurde boring van de zuidzijde van de Oostdam richting de Utrechtsestraatweg.

Week 11

Duikerbrug

Komende week voert Gebr. Schouls materialen aan voor het aanbrengen van de damwand. Enige geluidsoverlast is hierbij te verwachten. Verder verwijderen ze de resten van de bezweken duiker en voeren ze op diverse locaties grondwerk uit.

Nutswerkzaamheden

Van Vulpen start met voorbereidingen voor de aanleg van de middenspanningskabels aan de zuidzijde (waterzijde) van de Oostdam richting de Utrechtsestraatweg.

Deze aannemer is gelijktijdig ook op de Utrechtsestraatweg met dezelfde voorbereidende werkzaamheden bezig.

Week 10

Nutswerkzaamheden

In deze week vervangt Van Vulpen de laagspanningskabels door nieuwe kabels door de zinkersleuf te trekken en deze koppelen aan de bestaande netwerken. Aan de Oostdam gebeurt dit ter hoogte van huisnummer 8, 9 en 10. Aansluitend verwijderen zij ook gelijk de oude, vervallen kabeldelen. Aan het einde van die week herstellen ze het voetpad weer.

Tijdens alle genoemde werkzaamheden doen de aannemers en bedrijven er alles aan om uw woning of bedrijfspand bereikbaar te houden. Dit zal niet altijd optimaal zijn. We werken dan veelal met loopschotten. Ik wil u verzoeken voorzichtig te zijn als u deze loopschotten gebruikt en als u de mogelijkheid heeft, om een andere toegang te gebruiken.

Bouw duikerbrug

10 maart start Gebr. Schouls met de bouw van de duikerbrug. Na het aanvoeren en opstellen van alle benodigde materiaal en materieel, graven we het terrein gedeeltelijk af. Hierna brengen we de eerste damwandplanken aan die de wanden van de nieuwe duikerbrug vormen.

Wellicht verwijderen we ook de oude, bezweken duiker nog.

Week 9

Nutswerkzaamheden Oudelandseweg en Utrechtsestraatweg

Vanaf 1 maart verwijdert Van Vulpen oude kabels en leidingen uit het fietspad langs de Oudelandseweg. Hiervoor sluiten wij het fietspad een week af tussen het werkterrein aan de Oostdam en de ingang naar het parkeerterrein van Park Oudeland. Fietsers van en naar richting Kamerik leiden we om via de Meanderbrug / Utrechtsestraatweg. Hiermee is ook het doorgaande fietsverkeer van het Station door Bredius afgesloten. Ook dit verkeer leiden we om via de Meanderbrug of de Mandelabrug.
Na 5 maart is het fietspad weer toegankelijk en kunnen wij de inrit naar Park Oudeland een week eerder dan gepland weer openstellen. Het trottoir blijft afgesloten. Voor voetgangers geldt de bestaande voetgangersoversteek tot 12 maart. Dit in verband met de aanleg van de laagspanningskabels en de kabels voor de openbare verlichting.

Van Vulpen brengt volgens planning de gestuurde boring aan vanuit de Utrechtsestraatweg naar de Oostdam. Hiervan heeft u inmiddels berichtgeving ontvangen van Stedin/KPN. De voorbereidingen hiervoor zijn al begonnen. 

Onderzoek kademuur
Ingenieursbureau RHDHV gaat in samenwerking met aannemer Schouls aanvullend onderzoek doen naar de constructie van de historische kademuur. Vrijdag 26 februari worden er om die reden een aantal boringen in de muur gemaakt om inzicht te krijgen in de opbouw van de kademuur. Ook wordt er vanaf het water met een lans geprikt onder de muur om te ontdekken of er een paalfundering aanwezig is.

Binnenkort zal een duikploeg vanaf de bodem van de Singel nader onderzoek verrichten naar de mogelijke fundering onder de kademuur. Er van uitgaande met deze onderzoeken voldoende informatie vergaard te hebben, zal RHDHV de informatie beoordelen, berekeningen uitvoeren en uiteindelijk aan gemeente Woerden rapporteren. Naar verwachting duurt het gehele traject 10-14 weken.

Week 8

Aanleg en montage van de middenspanningskabels. Tijdens het intrekken van deze zware kabels komt er een busje van Van Vulpen met een lier tijdelijk op het voet/fietspad aan de woningzijde te staan. Dit duurt waarschijnlijk één dag.

U ziet deze week heel veel bewegingen van busjes, haspelwagens, aggregaten en ander klein materieel en medewerkers rond de Oostdam. Einde van de week is het voetpad aan de waterzijde weer dicht gestraat. Verder gaan we een controlemeting uitvoeren op de meet/hoogteboutjes die zich in de gevel bevinden van de panden langs de Oostdam. Hiervan merkt u niet veel. Het enige is dat een van onze medewerkers zich op uw terrein zal bevinden om naar het meetboutjes toe te gaan en de meetapparatuur hierop te plaatsen.

Week 7

Werkzaamheden nutsbedrijven

Volgende week staat geheel in het teken van de weersomstandigheden. Samen met de combi-aannemer wordt momenteel gekeken naar de planning en welke gevolgen deze vorstperiode heeft. De combi-aannemer heeft in ieder geval de geplande schakelmomenten voor de elektrakoppelingen al verplaatst en daarvoor goedkeuring van de netwerkbeheerder gekregen. Dat betekent dat er -als het weer het toelaat- wellicht eind volgende week alweer gestart kan worden met de werkzaamheden aan de elektra-kabels.

Ook worden op de Utrechtsestraatweg tussen de Stationsweg en de Johan van Oldebarneveltlaan voorbereidingen getroffen voor het aanleggen van de nieuwe kabels en leidingen vanaf het oude postkantoor naar de Oostdam ter hoogte van huisnummer 5.

 Om het verkeer tijdens de werkzaamheden zo goed mogelijk te kunnen faciliteren worden de verkeersdruppel en ANWB paal op de kruising met de Van Oldebarneveldlaan en de afscheiding tussen het fietspad en de rijbaan op het stuk tussen de Stationsweg en de Van Oldebarneveltlaan verwijderd. Na de werkzaamheden worden deze weer teruggeplaatst.

De exacte planning en inhoud van de werkzaamheden worden door Stedin gecommuniceerd.

Aanleg busbaan schuift door

De aanleg van de busbaan op de Stationsweg wordt uitgevoerd nadat het tweerichtingsverkeer op Oostdam is hersteld. Dat betekent dat de werkzaamheden op zijn vroegst begin augustus starten. 

Vragen
Heeft u vragen over iets wat u op de werklocatie ziet, of waar u hinder van ondervindt, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Onze omgevingsmanager Tjibbe Dijk is bereikbaar van maandag tot vrijdag via 06-50295962. Onze technisch manager Robert Verbeek gedurende werkdagen telefonisch voor u bereikbaar via 06-50081804. Mocht hij niet opnemen, omdat hij bezet is, probeert u het dan alstublieft later nog eens of stuur een mail naar binnenstad@woerden.nl.

Week 4/5

Beste belanghebbende,

Afgelopen week heeft de combi-aannemer werkzaamheden verricht aan de water- en gasleidingen.

De waterleiding aan de Oudelandseweg-zijde is dinsdag overgenomen en loopt nu via de zinker. Hier moet nog een verbinding gemaakt worden met de bestaande leiding aan de Oostsingel zijde. Woensdag en donderdag zijn gebruikt om de gasleiding over te nemen op de leiding die door de zinker loopt.

Vergunning damwand
Inmiddels is de vergunning verkregen bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden voor het plaatsen van een damwand ten behoeve van het aanbrengen van een tweede rijbaan. Mocht uit het technisch onderzoek blijken dat het plaatsen van een damwand mogelijk is, dan loopt dit proces geen extra vertraging meer op en kan er snel geschakeld worden met betrekking tot de uitvoering hiervan.

Nutswerkzaamheden Oudelandseweg
Vanaf 1 februari starten we ook met het vervangen van de elektriciteitskabels tussen het werkterrein op de Oostdam en de inrit naar het Park Oudeland. In onze brief van 14 januari jl. en in berichten in de krant werd gemeld dat hiervoor één rijbaan afgesloten wordt voor een periode van zes weken. Na overleg met verschillende belanghebbenden en de aannemers is er een alternatieve werkmethode gevonden die het mogelijk maakt om toch beide rijbanen beschikbaar te houden voor autoverkeer en de overlast voor overige verkeersdeelnemers te minimaliseren.  

Terugbrengen van het bastion

Op de zuidwesthoek van de Oostdam wordt een bastion teruggebracht. Dit heeft u eerder al kunnen lezen in onze brochure. Het bastion laat zien dat hier vroeger een deel van de vesting lag. De vergunning voor het terugbrengen van het bastion is inmiddels verleend. Met de realisatie van het bastion wordt een historisch element weer zichtbaar gemaakt en het laatste stukje van de Oostdam in ere hersteld. Klik op deze link voor een impressie van het Bastion kunstwerk aan de Oostdam: aanzicht 1, aanzicht 2, plattegrond.

Hieronder de planning voor de komende week:

Week 5
Aannemer van Vulpen zal een start maken met het aanleggen van de middenspanningskabel. Hierbij zal het stuk fietspad tussen de ingang van park Bredius en de Oostdam volledig gestremd zijn.

Op de vraag of er storingen te verwachten zijn ten tijde van het aansluiten van de nieuwe kabels op de bestaande, geven de nutsbedrijven aan dat dit niet/nauwelijks het geval zal zijn. En dat zij zelf naar alle betrokkenen in het gebied communiceren over de momenten dat de kabels worden overgezet. 

Vragen
Heeft u vragen over iets wat u op de werklocatie ziet, of waar u hinder van ondervindt, neemt u dan telefonisch contact met ons op. Onze omgevingsmanager Tjibbe Dijk is bereikbaar van maandag tot vrijdag via 06-50295962. Onze technisch manager Robert Verbeek is gedurende werkdagen telefonisch voor u bereikbaar via 06-50081804, of stuur een mail naar binnenstad@woerden.nl.Deze week hebben we het noordelijk deel van de nieuwe brug afgewerkt en starten we met het metselen van de kademuur aan die zijde. Ook zijn we gestart met de aanleg van de wegfundering aan de zijde van de Oudelandseweg. Tenslotte vervangen we een stuk verouderde riolering naast Oostdam 10.

Persbericht subsidieaanvraag

PERSBERICHT Gem Woerden dd 19 mei 21

Provincie wijst subsidieaanvraag brug Oostdam af

De aangevraagde financiële steun van de provincie Utrecht voor de aanleg van de duikerbrug blijft achterwege. Dit heeft de provincie deze week bekend gemaakt aan gemeente Woerden. De uitvoering van het project komt hiermee niet in het geding. De gemeenteraad heeft in 2020 de begroting voor de aanleg van de nieuwe duiker al goedgekeurd, inclusief een reservering voor als de subsidieaanvraag zou worden afgewezen.

Fonds Erfgoedparels
Gemeente Woerden heeft bij aanvang van het project een aanvraag ingediend bij het Fonds Erfgoedparels van de provincie. Dit fonds is ingesteld voor het verstrekken van subsidies voor onder andere restauraties van historische buitenplaatsen, kerken, kademuren en bruggen. De kademuur van de Oostdam bestaat al sinds 1700 en de vestingwerken (de Singel) staan op de lijst van rijksmonumenten in Woerden. De werkzaamheden aan de duiker onder de Oostdam, staan in het verlengde van deze monumenten. Het college had daarom goede hoop dat de aanvraag zou worden goedgekeurd en betreurt de afwijzing.

Geen invloed op uitvoering project
Dat de subsidie niet wordt verleend heeft geen invloed op de planning van de werkzaamheden. De noordkant van de brug is al voor een groot deel af. Er is gestart met het metselwerk en een deel van de openbare verlichting wordt teruggeplaatst. Ook is de fundering van de nieuwe weg aangelegd zodat eind mei geasfalteerd kan worden. Daarna worden de belijning en wegafzetting aangebracht en wordt de huidige rijstrook verplaatst naar het nieuwe deel van de brug. Dit betreft een tijdelijke route langs het bouwterrein, zodat het andere deel van de brug kan worden aangelegd. Begin juli komt er een rijstrook bij, zodat vanaf dat moment de Oostdam weer in twee rijrichtingen begaanbaar is.