Privacyverklaring Stichting Platform Binnenstad Woerden

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. De AVG zorgt onder meer voor: (i) versterking en uitbreiding van privacy echten; (ii) meer verantwoordelijkheden voor organisaties; en (iii) dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacy toezichthouders.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle activiteiten (inclusief de activiteiten via de web-site) van de Stichting Platform Binnenstad Woerden, hierna genoemd PBW. Deze privacyverklaring geeft per onderwerp de meest relevante informatie.
PBW gaat, zoals de wet voorschrijft, op zorgvuldige wijze met persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke en verantwoordelijkheid
PBW is de verantwoordelijke in de zin van de AVG.

Voor welke doeleinden verwerkt PBW persoonsgegevens?
De persoonlijke gegevens die worden verzameld, worden door PBW gebruikt voor:

 1. Het verzamelen van informatie (bv. enquêtes)
 2. Het verstrekken van informatie (bv. verstrekken van informatie)
 3. Het organiseren van activiteiten (bv. over ontwikkelingen, landelijke actiedagen

PBW verwerkt persoonsgegevens meestal door middel van bv. via contactformulieren verkregen persoonsgegevens.

Van wie verzamelt en verwerkt PBW persoonsgegevens?
Gegevens van verschillende categorieën van betrokkenen zoals:

 1. bewoners,
 2. instellingen,
 3. medewerker betrokken bij PBW,
 4. betrokkenen van dienstverlenende instanties.

Welke persoonsgegevens verzamelt PBW?
Er worden minimale gegevens gevraagd om vast te stellen of een deelnemer aan de enquetes al dan niet in de binnenstad woont.:

 • Voornaam/achternaam
 • emailadres
 • postcode en huisnummer
 • geslacht

Geven en intrekken van toestemming
PBW faciliteert diverse activiteiten die alleen uitgevoerd kunnen worden door gebruik te maken van persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan bijvoorbeeld uw e-mailadres voor het sturen van berichten betreffende activiteiten gerelateerd aan de binnenstad. De gegevens worden alleen gebruikt als hiervoor toestemming is. Daarbij worden betrokkenen geïnformeerd worden voor welke doeleinden de gegevens worden gebruikt, welke gegevens het betreft en aan wie deze worden verstrekt. Krijgt PBW toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens, dan kan op een later moment deze altijd worden ingetrokken.

Hoe zorgt PBW voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?
PBW gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. PBW neemt daartoe passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. PBW deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring en alleen dan met derden in geval dat noodzakelijk en geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Hoe lang worden gegevens bewaard?
PBW bewaart persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG. De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien, corrigeren of verwijderen?
Er kan een inzage- of correctieverzoek worden gericht aan PBW. Daarbij moet duidelijk zijn dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. Ook kan verzocht worden gegevens te laten verwijderen.
Een verzoek daartoe kan naar het volgende e-mailadres worden gezonden:
voorzitter@platformbinnenstadwoerden.nl. 
Over het gebruik van uw gegevens kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Technische beveiliging
Om de persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past PBW passende beveiligingstechnologie toe. Van (pogingen tot) misbruik doet PBW aangifte. PBW neemt daarnaast organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Cookies en click-gedrag
Op de website van PBW worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van het verzamelen van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Privacy beleid van derden
Op de website van PBW zijn links opgenomen naar andere websites (bv die van nutsbedrijven, de gemeente) die niet tot PBW behoren. PBW draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Daarom wordt door PBW geadviseerd altijd kennis te nemen van het privacy beleid van deze partijen.

Vragen
Zijn er vragen of opmerkingen over deze privacy verklaring, neem dan contact op met PBW via het volgende emailadres: voorzitter@platformbinnenstadwoerden.nl.