Update m.b.t. de Centrumring

Op vrijdag 31 maart 2023 heeft het platform Binnenstad Woerden in een overleg met verkeersambtenaren van de gemeente Woerden gekeken naar de resultaten van de bewonersinformatieavond van 8 november 2022.

Met de betrokken ambtenaren is bekeken welke maatregelen van de korte termijn acties, zoals opgesteld n.a.v. de bewonersavond kunnen worden gerealiseerd. Daarbij is gezocht naar maatregelen die eenvoudig uitgevoerd kunnen worden in combinatie met het geplande onderhoud van de centrumring in 2023.

Dit onderhoud is kleinschalig van aard en betreft hoofdzakelijk het herstel van het onderhoud aan het asfalt. Overwogen wordt de kussens (soort drempel) geheel of gedeeltelijk te vervangen en het herstellen van de asfaltkussens in de rijstrook van het gemotoriseerde verkeer en staat nu gepland voor direct na de zomervakanties.

Voor 2025 staat een grootschalige herinrichting van de centrumring op het programma. In 2024, zal via een participatieproces, begonnen worden met de voorbereidingen daarvan.

Aan de hand van de opgestelde lijst van voorstellen van de bewonersavond is nagegaan wat er wel en niet op korte termijn kan worden gerealiseerd en in welke vorm. Het gaat dus nadrukkelijk niet om grote ingrepen voor de langere termijn.

Voor deze maatregelen is overeenstemming bereikt en kunnen we nu melden dat hier uitvoering aan wordt gegeven of ondertussen zelfs al gerealiseerd is:

 • Plaatsen van drempels van het model dat bij restaurant Viviamo, Meulmansweg ligt, danwel met een ander formaat of vorm. Voor een drietal locaties op de centrumring zullen omwonenden betrokken worden bij de verdere uitwerking hiervan.
 • Aanbrengen van een nieuwe zebrapaden. Er is een verkeersbesluit in voorbereiding om een zebrapad aan te leggen bij de kruising Wagenstraat-Wilhelminaweg.
 • Verwijderen van de scheidingen tussen fietsrook en rijbaan omdat dit gevaarlijk en fietsonvriendelijk is (inmiddels grotendeels al gerealiseerd).

Andere maatregelen kunnen niet of niet direct worden doorgevoerd, zoals

 • Het plaatsen van zgn. snelheidskastjes met “U rijdt te hard” (in combinatie met camera snelheidscontrole). De smileys die de snelheid meten hangen bij toerbeurt op diverse plekken in de gemeente. Het effect is altijd maar tijdelijk.
 • Een inrijverbod voor gemotoriseerd verkeer van de Wagenstraat vanaf de Wilhelminaweg. Het voorgestelde inrijverbod wordt niet wenselijk geacht vanwege extra drukte in de Rijnstraat (fietsroute) en de extra autokilometers die moeten worden gereden.
 • Het aanpassen van de aansluiting Wagenstraat-Wilhelminaweg. Een reconstructie aansluiting Wagenstraat-Wilhelminaweg is weliswaar gewenst maar is een wegreconstructie en past in de structurele maatregelen voor 2024-2025.
 • Het aanpassen van de middenberm nabij de kruising PHKade-Rijnstraat inkorten zodat autoverkeer makkelijker linksaf kan slaan richting Rijnstraat. Deze maatregel van de aansluiting PHKade-Rijnstraat wordt niet nodig geacht als de andere maatregelen aan de Wilhelminaweg getroffen zijn.
 • Het aanpassen van de belijning van de 3 belangrijkste toegangswegen (verwijderen middenstreep en extra belijning langs de fietsstroken waardoor rijbaan optisch wordt versmald). Aanpassingen belijnen past niet in het onderhoudsprogramma van dit jaar, maar kan wel worden meegenomen naar de plannen voor 2024-2025.
 • Overwegen om de voorrangssituatie op de centrumring te laten vervallen (rechts heeft dan weer voorrang) en/ of het aanpassen van de aansluitingen (verwijderen uitritinrichting) van een aantal woonstraten die op de ring uitrijden. Aansluitingen zijwegen gelijkvloers maken (rechts voorrang) wordt afgeraden. Dit kan pas als de ring een echte 30km- zone wordt en dit is geen kortetermijn- actie. Wordt meegenomen in de plannen voor 2025.
 • De aansluitingen en kruisingen voorzien van een andere/lichtere kleur asfalt. Een andere kleur asfalt is 4-5x duurder dan gewoon asfalt, bovendien wordt het effect betwijfeld (gemeente raadt dit af)
 • Het verbeteren toegang tot P-garage Meulmansweg door inrijden en uitrijden beter te managen (gebruik 2 ingangen als het druk is, idem uitgangen). Het uitrijden P-garage blijft discussiepunt. Er zal nogmaals met betrokken beheerders worden gesproken of dit haalbaar is.
 • Het hele gebied binnen de buitensingel 30km- zone maken en het wederom aanbrengen van de 30km- markeringen op het wegdek. Hele binnenstad 30 km- zone maken kan pas als er een echte 30km inrichting is. Wel worden de bestaande beschilderingen van het wegdek vernieuwd bij de reparatie van het asfalt.
 • Verbeter toezicht en handhaving (snelheid, laden&lossen, fietsen in wandelstraten e.d. Deze maatregel kan vanwege personeelstekort voorlopig niet uitgevoerd worden.